Јавни

Барањата за менаџирање со јавните објекти се посебни, затоа работиме исклучиво со квалификувани стручни лица. Посебните правила кои важат за општинските и владините објекти, бараат тим со докажана експертиза. Ги следиме критериумите за проектирање со помош на најновите алатки и изработуваме одржливи проекти кои одговараат на сложеноста во овој сектор. Нашата компанија обезбедува услуги “клуч на рака” преку проектирање, проектирање и изведба, сеизмика, конструктивно инженерство, санација и рехабилитација, машинство, електротехника, водовод и канализации и градежен надзор.